WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPLD.01.02.02-IP.02-10-015/16/P.1

z dnia 3 lutego 2017 r.

Pobierz plik PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPLD.01.02.02-IP.02-10-015/16/P.1

z dnia 18 stycznia 2017 r.

W związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie na realizacją projektu pn.: „Opracowanie przez Instytut Badawczo Rozwojowy Inotec Sp. z o.o. technologii wspierającej realizację procesu foresight dla inteligentnego miasta w zakresie automatyzacji identyfikacji trendów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach ww. projektu w obszarach obejmujących następujące zakresy:

CZĘŚĆ 1 – PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W ZAKRESIE FORESIGHT

Prace badawczo-rozwojowe i zadania do wykonania w ramach projektu:

 1. Nadzór nad zgodnością wypracowanych rozwiązań z metodyką badań foresight;
 2. Identyfikacja źródeł danych wykorzystywanych przy komunikacji pomiędzy obywatelami oraz obywatelami a urzędami, a mogącymi odzwierciedlać zmiany społeczne;
 3. Identyfikacja zakresu danych z zidentyfikowanych źródeł, który podlegałby analizie, oraz dostarczał istotnych informacji;
 4. Ocena skuteczności wykorzystania opracowanych prototypów w kontekście metodyki foresight;
 5. Testowanie prototypu w warunkach rzeczywistych (w warunkach rzeczywistego miasta), korekty i walidacja prototypu;
 6. Analiza i opracowanie rekomendacji zmian / modyfikacji narzędzi ICT w oparciu o wyniki testów prototypu narzędzi;
 7. Opracowanie planu testów dla przygotowanych narzędzi w środowisku zbliżonym do rzeczywistego;
 8. Opracowanie koncepcji narzędzi statystycznej analizy danych jakościowych;
 9. Opracowanie koncepcji narzędzi wspierających analizę trendów;
 10. Opracowanie koncepcji wykorzystania narzędzi w systemach Big Data;
 11. Opracowanie wzorców danych oraz modeli prognostycznych w oparciu o zidentyfikowane źródła danych strukturalnych i niestrukturalnych;
 12. Opracowanie metod oceny jakości wykorzystania tworzonych narzędzi.

Przewidywana liczba roboczogodzin w projekcie: 40 godzin miesięcznie przez okres 18 miesięcy.

CZĘŚĆ 2 - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W ZAKRESIE DATA SCIENTIST

Prace badawczo-rozwojowe i zadania do wykonania w ramach projektu:

 1. Opracowanie koncepcji narzędzi statystycznej analizy danych jakościowych;
 2. Opracowanie koncepcji narzędzi wspierających analizę trendów;
 3. Opracowanie koncepcji wykorzystania opracowanych narzędzi w systemach Big Data;
 4. Opracowanie wzorców danych oraz modeli prognostycznych w oparciu o zidentyfikowane źródła danych strukturalnych i niestrukturalnych;
 5. Opracowanie metod oceny jakości wykorzystania tworzonych narzędzi;
 6. Identyfikacja źródeł danych wykorzystywanych przy komunikacji pomiędzy obywatelami oraz obywatelami a urzędami, a mogącymi odzwierciedlać zmiany społeczne;
 7. Identyfikacja zakresu danych ze zidentyfikowanych źródeł, który podlegałby analizie, a dostarczał istotnych informacji na potrzeby procesu foresight;
 8. Ocena skuteczności wykorzystania opracowanych prototypów narzędzi analitycznych w kontekście metodyki foresight;
 9. Analiza i opracowanie rekomendacji zmian / modyfikacji narzędzi ICT w oparciu o wyniki testów prototypu narzędzi;
 10. Opracowanie planu testów dla przygotowanych narzędzi w środowisku zbliżonym do rzeczywistego;
 11. Testowaniu prototypu w warunkach rzeczywistych (w warunkach rzeczywistego miasta), walidacja prototypu.

Przewidywana liczba roboczogodzin w projekcie: 40 godzin miesięcznie przez okres 18 miesięcy.

Pełna specyfikacja zamówienia została zamieszczona w Zapytaniu ofertowym znajdującym się poniżej.

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2017 r.

Załączniki:

logo

Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o.

REGON: 361232274
NIP: 9471985129
KRS: 0000552796


Zespół Projektu

 • Radosław Porczyński – Prezes Zarządu

Skontaktuj się z nami