Konferencja: Prezentacja nowych usług Inkubatora Przedsiębiorczości CubeSeed

Celem projektu pn.: „Profesjonalizacja i rozwój specjalistycznych zaawansowanych usług świadczonych przez Inkubator przedsiębiorczości CubaSeed” jest profesjonalizacja i rozwój oferty inkubatora przedsiębiorczości CubaSeed, prowadzonego przez Cubatex Sp. z o.o., poprzez przygotowanie trzech specjalistycznych usług:

-       usługi wspomagania procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach zgodnie z koncepcją Open Innovation w modelu crowdsourcingu,

-       usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych powstałych w ramach prac badawczo – rozwojowych (wyceny wyników prac badawczo - rozwojowych),

-       usługi doradczo - szkoleniowej związanej z budowaniem, konfiguracją i optymalizacją środowisk opartych na chmurach obliczeniowych oraz optymalizacją systemów informatycznych w nich osadzonych.

Wszystkie nowe usługi będą skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z branży IT, działających w Polsce i znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy).

W ramach przygotowania każdej z ww. usług zrealizowane zostaną następujące grupy zadań:

-       przeprowadzenie badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw z w/w grupy docelowej na daną usługę,

-       opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej usługi (w tym zakup niezbędnych systemów informatycznych),

-       pilotaż nowej usługi.

 Terminy konferencji

28.11.2017 godz. 10.00, Łódź ul. Traktorowa 126

29.11.2017 godz. 10.00, Szklarska Poręba Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji FIrm

30.11.2017 godz. 10.00, Łódź ul. Traktorowa 126

08.12.2017 godz. 14.00, Warszawa ul. Okopowa 47

 

Charakterystyka usług planowanych do uruchomienia, na których testowanie pozyskani powinni zostać klienci

1.    Usługi wspomagania procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach zgodnie z koncepcją Open Innovation w modelu crowdsourcingu

Usługa będzie obejmowała dwa podstawowe obszary:

 • wsparcie w zakresie wyszukiwania zasobów (osób/innowatorów) do realizacji wyzwań, związanych z kreowaniem innowacji. Innowacje rozumiane są w tym przypadku jako nowe rozwiązania o charakterze produktowym, procesowym, a także organizacyjnym i marketingowym. Wyzwania mogą zatem dotyczyć m.in. rozwiązania pojawiających się problemów technologicznych w firmie, opracowanie nowych koncepcji lub strategii marketingowych, ale także relatywnie prostych idei o charakterze rynkowym, dotyczących konkretnego produktu/usługi, czy też sposobu ich wykorzystania lub promocji,
 • wsparcie zarządzania procesami realizowania wyzwań (rozumianych jak opisano wyżej) w obrębie danej organizacji.

Wsparcie realizowane było w sposób znacznie zautomatyzowany za pośrednictwem rozwiązania informatycznego umożliwiającego poszukiwanie wykonawców do realizacji wyzwań w oparciu o crowd ourcing.

Usługa będzie obejmować także wsparcie doradcze dla przedsiębiorców, świadczone przez personel,  w szczególności:

 • przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorcy i przygotowanie dla niego odpowiedniej konfiguracji rozwiązania informatycznego,
 • prace analityczne poprzedzające publikację konkursów / wyzwań. Analiza będzie miała na celu określenie, czy zdefiniowany problem w rzeczywistości pozwoli na efektywne, z punktu widzenia wspieranego przedsiębiorcy, rozwiązanie określonego zagadnienia. Celem prac analitycznych będzie maksymalizacja efektów ogłaszanego wyzwania.

Usługa pozwoli na wykorzystanie w ramach kreowania innowacji oraz zarządzania procesem ich opracowania, rozwoju i wdrożenia, nowoczesnej koncepcji pozyskiwania usług, wiedzy oraz pracy w kręgu dużej grupy ludzi, zwłaszcza społeczności internetowej tj. crowdsourcingu. Celem usługi będzie wyłonienie najbardziej potrzebnych i kompetentnych zasobów dla realizacji danego wyzwania, a następnie wsparcie wyłonionych zasobów w realizacji zdefiniowanego zadania.

ważniejsze cechy nowej usługi, wyróżniającymi ją spośród usług dostępnych na rynku:

 • nowatorskie wykorzystanie społeczności innowatorów, ekspertów i naukowców, mogących prowadzić prace badawcze lub realizować innowacyjne zadania stawiane przez wspierane przedsiębiorstwa. Cecha ta ma istotne znaczenie zarówno dla wspieranych przedsiębiorców jak i innowatorów (w tym jednostek naukowych), ponieważ nie tylko powoduje powstanie na rynku usługi umożliwiającej wykorzystanie społeczności innowatorów w rozwiązywaniu innowacyjnych zadań, ale wpływa również na zmianę sposobu podejścia firm do współpracy z ekspertami i badaczami,
 • możliwość wprowadzenia we wspieranych przedsiębiorstwach modeli rozwiązywania wyzwań typu Open Innovation oraz Challenge Driven, czyli modeli nastawionych na uzyskiwanie rezultatów w możliwe krótkim czasie,
 • możliwość budowy interdyscyplinarnych zespołów dedykowanych do rozwiązywania innowacyjnych zadań - zespołów realizujących wyzwanie, pracujących nad rozwiązaniem postawionego problemu,
 • możliwość wyszukiwania pracowników / talentów do współpracy lub zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, w ramach wykorzystania tzw. long tail.  Dotyczy to zaangażowania w ramach usługi tej części populacji innowatorów, którzy nie są w głównym nurcie prowadzonych badań, a mogą dostarczyć rozwiązań reprezentujących podejście z nowej perspektywy.

Planowany koszt wykonania usługi w zależności o rodzaju aplikacji oraz chmury obliczeniowej 10 tys. zł netto (+/- 20%)

 

2.    Usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych powstałych w ramach prac badawczo - rozwojowych (wyceny wyników prac badawczo - rozwojowych)

Usługa oferować będzie wycenę wyników prac badawczo - rozwojowych przy wykorzystaniu autorskich modeli wyceny, dostosowanych do branży IT oraz przy uwzględnieniu danych pochodzących z wcześniej dokonanych transakcji związanych ze sprzedażą/licencjonowaniem praw do wyników prac badawczo - rozwojowych. Usługa obejmować będzie przeprowadzenie wszelkich niezbędnych analiz mających na celu zebranie danych o poniesionych w ramach prac badawczo - rozwojowych kosztach, budowę modelu finansowego dla komercyjnego zastosowania wyników prac badawczo - rozwojowych, określenie prognoz wyników finansowych oraz sporządzenie analizy ekonomicznej.  Produktem usługi będzie raport z wyceny obejmujący prezentację i analizę jej wyników, opis zastosowanej metody wyceny, podstawowe relacje finansowe oraz analizę ekonomicznej zasadności wdrożenia wyników badań wraz z prognozami. Raport sporządzony w ramach usługi pozwoli na wstępną kalkulację biznesową przy transakcji zbycia wyników prac badawczo - rozwojowych lub przy uruchomieniu w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych działalności biznesowej. Raport stanowić będzie wyjściową bazę do określenia rynkowej wartości prac oraz pozwoli stworzyć wstępny szkielet działania biznesu opartego na analizowanych wynikach.

Najważniejsze cechami nowej usługi, wyróżniającymi ją spośród usług dostępnych na rynku:

 • kompleksowość analiz – analizy powinny obejmować zarówno źródła zewnętrzne, jak i źródła dostępne wyłącznie w inkubatorze, tj. dane pochodzące z projektów realizowanych przy wsparciu CubaSeed w ramach usługi zarządzania innowacjami we wspieranych przedsiębiorstwach,
 • zapewnienie wykorzystania w ramach wyceny najbardziej aktualnych danych. W ramach usługi będą wykorzystywane dane z realizowanych wyzwań, projektów ocenianych w ramach działalności inkubatora przedsiębiorczości, a także profili badaczy/ekspertów/innowatorów oraz firm zainteresowanych współpracą ze wspieranymi przez inkubator przedsiębiorstwami.

Wartością dodana nowej usługi, w porównaniu do obecnych na rynku konkurencyjnej oferty jest, przygotowywanie analiz i wycen w oparciu o znacznie szerszy, bardziej adekwatny i bardziej aktualny zestawie danych, co przekłada

Planowany koszt wykonania usługi w zależności o rodzaju aplikacji oraz chmury obliczeniowej 12 tys. zł netto (+/- 20%)

 

3.    Usługi doradczo - szkoleniowej związanej z budowaniem, konfiguracją i optymalizacją środowisk opartych na chmurach obliczeniowych oraz optymalizacją systemów informatycznych w nich osadzonych.

Specjalistyczna usługa polega na oferowaniu usług doradczo - szkoleniowych w zakresie budowy, konfiguracji i optymalizacji chmur obliczeniowych, a także wybranych zagadnień związanych z optymalizacją systemów informatycznych i aplikacji planowanych do osadzenia w chmurze obliczeniowej. Usługa obejmuje zarówno doradztwo w zakresie środowisk produkcyjnych, jak i developerskich oraz testowych.

Kompleksowa usługa doradcza obejmuje:

 • audyt potrzeb wspieranego przedsiębiorstwa w zakresie środowiska chmury obliczeniowej,
 • rekomendację doboru konkretnego rodzaju chmury obliczeniowej (chmura prywatna, publiczna lub hybrydowa), modelu oraz parametrów środowiska chmury obliczeniowej, w której ma być osadzony system informatyczny lub które ma być wykorzystywane w ramach budowy i testowania systemu informatycznego. Rekomendacja będzie uwzględniała potrzeby klienta i przewidywane przypadki użycia systemu/aplikacji oraz wymagania inne niż wynikające bezpośrednio z systemu/aplikacji (np. tryb pracy developerów, wymagania dot. bezpieczeństwa środowiska testowego, wymagania w zakresie skalowalności środowiska),
 • rekomendację zastosowania konkretnych rozwiązań w zakresie architektury systemów informatycznych pod kątem ich wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa w chmurze.

W zależności od potrzeb danego wspieranego przedsiębiorstwa, usługa może obejmować tylko wybrane elementy ww. zakresu usługi lub też może mieć charakter kompleksowy. W szczególności zakłada się następujące warianty usługi:

 • usługa kompleksowa skierowana do przedsiębiorstw zainteresowanych zarówno budową lub optymalizacją środowiska chmury obliczeniowej, jak i optymalizacją systemu informatycznego, który ma być w tym środowisku osadzony,
 • usługa skoncentrowana na aspektach budowy lub optymalizacji środowiska chmury obliczeniowej. Usługa tego typu skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw wykorzystujących środowisko chmury obliczeniowej jako środowisko uruchomieniowe dla systemów wytwarzanych przez inne podmioty np. przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w świadczeniu usług elektronicznych. Przedsiębiorstwa tego typu najczęściej nie są zainteresowane optymalizacją samych systemów, dążąc przede wszystkim do zoptymalizowania środowiska, w którym te systemy są osadzone,
 • usługa skoncentrowana na optymalizacji systemów informatycznych osadzanych w chmurach obliczeniowych.

Planowane jest przetestowanie usługi w oparciu usługę świadczoną dla jednego podmiotu w zakresie optymalizacji systemów informatycznych osadzanych w chmurach obliczeniowych. Usługa polegała będzie na:

 • audyt potrzeb wspieranego przedsiębiorstwa w zakresie środowiska chmury obliczeniowej
 • rekomendację zastosowania konkretnych rozwiązań w zakresie architektury systemów informatycznych pod kątem ich wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa w chmurze

Planowany koszt wykonania usługi w zależności o rodzaju aplikacji oraz chmury obliczeniowej 12 tys. zł netto (+/- 20%)

 

banner

Skontaktuj się z nami